سخن استاد خیر اندیش

مزاج شناسی یکی از علومی است که از دیرزمان مورد توجه عام و خاص بوده است .همه انسانها صرف نظر از میزان سواد و رشته تحصیلی و گرایش اجتماعی، نسبت به مفاهیم مزاج شناسی واقف بوده و هرکدام به تناسب میزان فهمی که از آن داشتند در تمامی شئون زندگی از این علم بهره میبرند.
تمامی کارشناسان رشته های مختلف علوم اجتماعی صنعتی معماری و کشاورزی و طب و نجوم و تعلیم و تربیت و علوم سیاسی نیز به طور کامل از این علم در موضوعات مورد بحث خود استفاده میکردند و ساختار نظام علمی خود را بر مبنای مزاج شناسی استوار میساختند.
از این رو هیچگاه جهت گیری علمی صنعت گران در خلق ابزار مورد نیاز خود سویی مخالف نظام زیست پیدا نمیکرد و رودرروی قانون مندی های حاکم بر نظام طبیعت قرارنمیگرفت.
از زمانی که با ورود علوم جزء نگر غربی، فرهنگ و تمدن شرقی تحت تآثیر قرار گرفت و ساختار کلان حاکم بر فرهنگ خویش را از دست داد این علم نیز به انزوا کشیده شد و از صحنه کاربرد زندگی حذف گردید.یک به هم ریختگی بی نظمی تکرار دوباره کاری تفکرات و اندیشه های ضد و نقیض و نابسامانی شدیدی در طراحی نظام زیست پدید آمد که موجب گردید تلاش صنعت گران و متفکران و اندیشمندان علوم مختلف جهتی مخالف نظام کلان حاکم بر طبیعت پیدا کند در نتیجه قوانین و قواعد علمی وضع شده توسط آنان همه روزه نیازمند تغییر گردد.
از میان همه رشته های علمی رشته ای که بیشترین خسارت را با حذف علم مزاج شناسی متحمل گردید رشته طب و درمان بود.
به نحوی که با حذف مفاهیم سردی و گرمی از سیستم طب و درمان بخش عمده ای از بیماریها از قلمرو تشخیص خارج شده و کارشناسان را دچار ابهام ساخت.مثلا گفته میشود زنجبیل درمان سردرد است لکن در مطالعات علمی انجام شده معلوم شد زنجبیل موجب درمان ۷۰ درصد از درد بیماران گردیده ولی در ۲۱ درصد موجب تشدید و در جمعیتی دیگر نیز موجب بروز خارش و اگزما است.
درحالیکه با دیدگاه مزاج شناسی زنجبیل یک داروی گرم است و میتواند سردرد سرد را بهبود بخشد و هرگاه برای سردرد گرم مورد استفاده قرار گیرد  موجب تشدید سردرد و چنانچه برای افراد دارای مزاج گرم و خشک استفاده شود باعث خارش و اگزما میشود.به همین ترتیب این قاعده مشمول تمامی غذاها داروها و رفتارها نیز میگردد.
برای شایع سازی این علم و کاربرد آن در نظام زیست مردم لازم است یک نگاه عمیق به تمامی عناصر طبیعی و غیر طبیعی افکنده شود تا مزاج آنها بررسی و قابل طرح گردد.این کار مستلزم یک بررسی و تحقیق دامنه دار است که در شرف انجام است و انشاالله با توفیق الهی بزودی مطالب جامع تری در قالب کتاب مزاج شناسی تقدیم میگردد.
قبل از اینکه آن کار اساسی انجام شود ضروری بود نموداری جامع لکن کاربردی از مزاج شناسی را در متنی تدوین و خدمت مردم عزیز تقدیم شود تا ضمن فهم حوزه عظیم این رشته در نظام زندگی با صرف زمانی محدود از اطلاعات ضروری بهره مند گردیده و با الفبای آن آشنا شوند و در عین حال مفاهیم مزاج شناسی را در زندگی خود تجربه کنند و این کار موجب زمینه ای گردد تا علاقمندان موضوع در رشته های مختلف کاربرد آن را در موضوعات گوناگون پیگیری نموده و با نگاه های کارشناسانه ابعاد گوناگون این بحث معطوف شود و نظام زیست انسان ساختار خود را با نظام طبیعت سازگار و همسان نماید تا امکان طراحی زندگی انسان ها موافق با نظام طبیعت و سرشت انسان گردد.
این بحث در قالب کتب و جزوات گوناگون مطرح و منتشر گردیده است لکن از نشریات کنونی یک روش جامع کاربردی که بتوان به طور همسان مزاج خود را استنباط کرد و معیارهای موجود را با بدن تطبیق داد وجود ندارد.
از سویی دیگر اطلاعات کارشناسی افراد نیز در قالب فهم و سلایق و درک های متفاوت موجب اختلاف برداشت های زیادی گردیده و نتایج مطلوبی را بدست نمیداد تا اینکه این تفکر توسط جناب آقای پروفسور روشندل ساماندهی شد و با استفاده از علم دیجیتال و کار کارشناسی سنگینی که در طول مدت ۵ سال انجام درقالب سامانه مزاج شناسی، مزاج سرشتی قابل ارایه گردید.
این طرح میتواند مزاج شناسی را در سطح جامعه بگستراند و این علم را توسعه دهد و با ساماندهی فکری بینادی مقدمه ای برای ورود طب سنتی ایرانی را در زندگی جوامع فراهم آورد و راه تحقق سلامت را هموار سازد
البته در مراحل بعدی با یاری خداوند تبارک وتعالی مزاج شناسی عرضی و مزاج بیماریها و سپس مزاج شناسی اجتماعی و سایر کاربردهای این علم با ساختارهای دیجیتال تقدیم خواهد شد.